ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน


ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีความสำคัญและมีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับสินค้าโอทอปและยังเป็น

การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)  ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รองศาสตราจารย์.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพให้กับนักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน แต่ส่วนใหญ่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว มักจำกัดเฉพาะพื้นที่ เช่น การออกบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน  การฝากขายกับร้านในตัวเมือง วางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอป การรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง  เป็นต้น 

เพื่อเป็นการต่อยอดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้ประสานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีแทค และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นักเรียน ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับกลุ่มดังกล่าว  กิจกรรมเริ่มดำเนินการในปี 2559  ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 17 แห่ง โรงเรียนทุกแห่งสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ จำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากฝีมือนักเรียนและชุมชน ที่เป็นปราชญ์ชุมชน รวมทั้งเครือข่ายภาคีที่มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้จัดงาน  “SMART SCHOOLS OUTLE : LOCAL TO GLOBAL”  เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) โดยมีกิจกรรมการจัดอบรมต่อยอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มโรงเรียนในโครงการ ตลอดจนร่วมมือกับศูนย์หนังสือ สวทช. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน  เช่นปราชญ์ชุมชน จัดแสดงสินค้าชั้นนำ (premium) สาธิตการขายของออนไลน์พร้อมจำหน่ายสินค้าในงาน NAC รวมทั้งการจัดทำโปสเตอร์เพื่อแสดงผลงานในบูธเทอดพระเกียรติ และตัวแทนนักเรียน/ครู จากโรงเรียนที่มีผลงานเด่น 4 โรงเรียนเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงาน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนในโครงการ การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ปัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และร่วมมีประสบการณ์ตรงกับ “SMART SCHOOLS OUTLET : LOCAL TO GLOBAL” สู่สื่อ และสาธารณชน  กิจกรรม Workshop I :  ภูมิปัญญาผ้าคราม  โดย กลุ่ม Young Smart Entrepreneur โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร Workshop II : ภูมิปัญญาฮ่อม   โดย Young Smart Entrepreneur  พี่ NAT ม่อฮ่อมแพร่ พร้อมเชิญชวนเยี่ยมชม ซื้อผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนผ่านร้านค้าออนไลน์  รับของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมออนไลน์จากทุกร้านค้าเพื่อรับรางวัลและส่วนลดพิเศษ  และบริการนวดดัดจัดสรีระที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

จ.จันทบุรี  รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับคลินิก ICT  : E- Commerce เช่น การถ่ายภาพสินค้า  การถ่ายคลิปสั้น ๆ เพื่อทำ Viral Marketing  การพัฒนาต่อยอดหรือการเสริมสวยหน้าร้านออนไลน์  ฯลฯ  โดยทีมพี่เลี้ยงอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน คือกลุ่มนักวิชาการอาสา  กลุ่มผู้ประกอบการอาสา  กลุ่มสื่อมวลชนอาสา

ทั้งไทยและต่างประเทศ  และทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ. ผู้สนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  พบกันในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)  ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รศ.ดร.กมลรัฐ กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ