ขบ.ชวนเอกชนเดินรถโดยสารหมวด 4 จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขบ.ชวนเอกชนเดินรถโดยสารหมวด 4 จังหวัดสุโขทัย


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการ เดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ภายในจังหวัดสุโขทัย รวม 8 เส้นทาง เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่ เปิดรับคำขอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มีนาคม 2561

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 8 เส้นทาง ดังนี้ สายที่ 1191(ก) สุโขทัย-ตาลเตี้ย-ศรีสำโรง, สายที่ 1161(ข) สุโขทัย-บ้านคุยประดู่, สายที่ 1163(ข) สุโขทัย-สวรรคโลก, สายที่ 1163(ค) ศรีสำโรง-สวรรคโลก, สายที่ 2257 ศรีสำโรง-บ้านเขาดิน, สายที่2367 สุโขทัย-บ้านเสลี่ยม, สายที่ 2506 สุโขทัย-บ้านหลุม, สายที่ 2507 สุโขทัย-ปากพระ-คีรีมาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและมีความปลอดภัย โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 8 มีนาคม 2561

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถทั้ง 8 เส้นทางไว้อย่างชัดเจนทั้งด้านเส้นทางการเดินรถ ลักษณะรถ จำนวนรถที่ใช้ จำนวนเที่ยวการเดินรถต่อวัน และอัตราค่าโดยสาร โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมแผนการบริหารจัดการเดินรถ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอประกอบการ และต้องพร้อมให้เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทางตามแผนที่นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมหรือสมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ ขอทราบรายละเอียดการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย โทร. 0-55-612-731 ต่อ14 ในวันและเวลาราชการ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ