สนข.กางแผนลงทุน 3.2 พันล้าน เชื่อมเส้นทางเมียนมา-ไทย-ลาว

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สนข.กางแผนลงทุน 3.2 พันล้าน เชื่อมเส้นทางเมียนมา-ไทย-ลาว


สนข.กางแผนลงทุนพัฒนาระบบขนส่ง จ.พิษณุโลก มูลค่า 3.2 พันล้านบาท หวังเชื่อมเส้นทางเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว พร้อมผุดแผนแม่บทภูมิภาค เชื่อมโยงการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน วางจ.บึงกาฬเป็นพื้นที่นำร่อง

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญและจัดให้เมืองพิษณุโลก เป็น 1 ใน 6 เมืองหลักในภูมิภาค (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และหาดใหญ่) ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ของกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก จึงได้มอบหมายให้ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ

รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลกให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตของเมืองพิษณุโลก (พิษณุโลก 2020) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการใช้และนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด

อย่างไรก็ดี สนข.อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งใน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกภูมิภาคอาเซียน (East-West Economic Corridor) เชื่อมเส้นทางเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว สำหรับแผนลงทุนอยู่ที่ประมาณ 3.2 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพิษณุโลก ได้แก่ ระบบรถผสมผสาน Auto Tram, Artculated Bus, Regular Bus, Micro Bus และ VIP Bus

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เปิดให้บริการ  6 เส้นทาง มีระยะทางรวม 83.5 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 105 สถานีใช้เงินลงทุน 2,607 ล้านบาท และในระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการอีก 5 เส้นทาง มีระยะทางรวม 30.1 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมดรวม 42 สถานี ใช้เงินลงทุน 643 ล้านบาท โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสท่าทอง 

นอกจากนี้ สนข.ยังดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มจาก จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งติดกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ บนเส้นทางการค้าไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม มีศักยภาพพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันการลงทุน และการท่องเที่ยว สนข.จึงมีแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองในอนาคต (Future City) เพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตของจังหวัดและป้องกันการเกิดปัญหาจราจรในระยะยาว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนโดยเฉพาะสินค้าประเภทยางพาราซึ่งมีการเพาะปลูกในจังหวัดมากกว่า 5 แสนไร่ จนก้าวขึ้นมาเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของด่านชายแดนดังกล่าว                           

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ