อบจ.นนทบุรี นำร่องสร้างโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมGreen & Clean“โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2”

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

อบจ.นนทบุรี นำร่องสร้างโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมGreen & Clean“โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2”


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการสืบสานงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ ด้วยการจัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2” ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ซึ่งอบจ.นนทบุรีได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ตั้งแต่ปี 2549”

ภายในเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาโรงเรียนสีเขียว ประกอบด้วย 1) การบริหารการจัดการขยะ 2) งานด้านการรีไซเคิล และ 3) งานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะรวมไปถึงเนื้อหา เช่น พลังงาน พลังงานทดแทน งานด้านบริหารจัดการน้ำ และงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดแสดงผลงานการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และยังได้รับการสนับสนุนจาก โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาพิพิธภัณฑ์แสตมป์สามเสนใน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานโดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พร้อมด้วยนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ชั้น 4 เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ำเสีย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไข ซึ่งเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักที่จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต และสามารถพัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีกลายเป็นโรงเรียนสีเขียวต่อไปได้”

ไฮไลท์ของงานในปีนี้ คือ การจัดประกวด “Green School หรือ โรงเรียนสีเขียว” กิจกรรมนำร่องในสร้างโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดโอกาสให้น้องๆ ในโรงเรียนเอกชนต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี ส่งโครงงานการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเข้าร่วมประกวด และการประกวดรางวัล 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน หรือ Green Product ร่วมจุดประกายให้โรงเรียนสร้างสรรค์กิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่าง จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่การเริ่มคิด วางแผน การผลิต จนไปสู่กระบวนการจัดทำหีบห่อ เป็นอีก 1 โครงการที่ที่ส่งเสริมให้นำสิ่งรอบๆตัวภายในโรงเรียน มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

Green School หรือ โรงเรียนสีเขียว คือโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการให้ ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากโรงเรียน สู่บ้าน และสู่สังคมในอนาคตต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหรียญทองและเหรียญเงิน

ระดับรางวัลเหรียญทอง

•        ในระดับอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนกุมุทมาส

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

•        ในระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

•        ในระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

ระดับรางวัลเหรียญเงิน

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนเทพพิทักษ์

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

•        ในระดับประถม-มัธยมต้น ได้แก่ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

•        ในระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล

•        ในระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ได้แก่ โรงเรียนเทพประทานพร

•        ในระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ได้แก่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

คุณครูธนวรรณ ประมวลศิลป์ชัย ที่ปรึกษาโครงการ “ขยะในมือพี่ช่วยซื้อที่โรงเรียนน้อง” ของโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต หนึ่งในโรงเรียนคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม Green School หรือ โรงเรียนสีเขียว เล่าให้ฟังว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมือง จากการคนเมืองทิ้งขยะปีละ  26.85  ล้านตัน ถือว่าเป็นจำนวมหาศาลและอาจจะกลายเป็นเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นการนำของเก่ามา Reuse และ Recycle สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดพลังงานในการย่อยสลายได้มากเลยทีเดียว ซึ่งพลาสติกบางส่วนจะกลายเป็นไมโครพลาสติก มีขนาดเล็กมากได้แพร่กระจายไปยังในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งอาหาร 

โรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะสอนและปลูกฝั่งให้เด็กๆ ตะหนักถึงปัญหาของขยะล้นเมืองและคุณค่าของขยะรีไซเคิล และร่วมปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนและร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการฯ ขึ้นมา สอนให้เด็กได้ รู้จักขยะประเภทต่างๆ ในเบื้องต้นและเรียนรู้ในเชิงลึก ด้วยการลงมือทำ สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ รู้จักแยกขยะที่แปรสภาพได้ และขยะที่แปรสภาพไม่ได้ แต่สามารถนำมารีไซเคิลได้  และต่อยอดด้วยการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง              ทั้งยังแต่งตั้งให้เด็กๆ เป็น “ยุวทูตสีเขียว” ชักชวนคนในครอบครัว ชุมชน เข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากโรงเรียน สู่บ้าน และ            สู่สังคมในอนาคตต่อไป

โดยในทุกต้นเดือนเด็กๆนำขยะรีไซเคิลมาส่งมอบให้โรงเรียนๆจะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ แล้วนำไปสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินเปล่าซึ่งติดอยู่ด้านหลังโรงเรียน สำหรับสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กได้มีพื้นที่วิ่งเล่น และเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่ขยะที่เปลี่ยนสภาพย่อยสลายได้ โรงเรียนจะนำไปหมักเป็นปุ๋ยใช่ภายในโรงเรียน”  

1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน หรือ Green Product คือ การสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาได้นำเอาข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเน้นการนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้ ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมได้ทำการปฏิบัติจริง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน สร้างกระบวนการทางความคิด สร้างเอกลักษณ์ นำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อให้ นักเรียน มีความเข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาลงมือปฏิบัติจริง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เหรียญทองและเหรียญเงิน

ระดับเหรียญทอง

•        โรงเรียนเทพพิทักษ์                                  ผลงานน้ำยามหัศจรรย์รักษ์โลก

•        โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์                        ผลงานชุดปลูก “ผักจิ๋ว..ผักเพื่อสุขภาพ”

•        โรงเรียนนันทนวรวิทย์                               ผลงานไม้ไอศครีมสารพัดประโยชน์

•        วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์              ผลงานต้นอ่อนทานตะวัน (ผักเพื่อสุขภาพ)

•        โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา                            ผลงานเครื่องประดับจากถุงพลาสติกลดโลกร้อน

•        โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี                   ผลงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

•        โรงเรียนอัมพรไพศาล                               ผลงานปุ๋ยชีวภาพดินอัมพรฯ60

ระดับเหรียญเงิน

•        โรงเรียนอุดมศึกษา                                  ผลงานกระถางต้นไม้แสนสวย

•        โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี                      ผลงานสบู่สมุนไพรธรรมชาติ

•        โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร                            ผลงานมหัศจรรย์ดอกอัญชัน

•        โรงเรียนเทพประทานพร                           ผลงานน้ำหมักธรรมชาติอเนกประสงค์

•        โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา                    ผลงานยาหม่องสมุนไพรทับทิมทอง

•        โรงเรียนบ้านใหม่                         ผลงานสมุนไพรดับกลิ่น

คุณครูสวอนวิท วงษ์เนียม ที่ปรึกษาโครงการ ผลงานปุ๋ยชีวภาพดินอัมพรฯ60 หรือ ดิน 3 เซียน               ของโรงเรียนอัมพรไพศาล หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากกิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน หรือ Green Product เล่าว่า “ด้วยโรงเรียนมีต้นไม้มากกว่า 500 ชนิด  แต่ละชนิดมีปริมาหลายต้น ทำให้เกิดความร่มรื่น สดชื่อ แต่ในขณะเดียวกันก็พบกว่ามีปัญหาเรื่องปริมาณใบไม้ค่อนข้างเยอะ เวลาเผาทำลายก็จะส่งกลิ่งเหม็น เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ สร้างควัน และมลพิษภายในโรงเรียนและชุมชนรอบๆโรงเรียน จึงคิดค้นนวัตกรรมการกำจัดให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย “การผลิตเศษใบไม้กลายเป็นดิน (ปุ๋ยดิน)” และได้นำสูตรการทำดินของแม่โจ้มาต่อยอด  คือ นำเศษไม้ 3 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน สลับกันเป็นชั้นๆ  รดแทนน้ำเปล่า แต่ใช้ EM น้ำซาวข้าว แทนน้ำเปล่า ทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับดิน ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยมูลกวาง (เลี้ยงในโรงเรียน)

จึงได้ปุ๋ยชีวภาพดินอัมพรฯ60 หรือ ดิน 3 เซียน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ไม่มีเชื้อราในดิน ทำพืชเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี และน้ำที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำภายในโรงเรียนใสสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน ระบบนิเวศน์สัตว์น้ำจึงอยู่ในสภาพที่สมดุลตามธรรมชาติ  โดยทางโรงเรียนได้ใช้ดินอัมพรฯ 60 ในการปลูกพืช ผัก และต้นไม้ ภายในโรงเรียนเอง ทั้งยังได้น้ำจากการหมักเศษไม้ นำไปรดน้ำต้นไม่อีกด้วย ซึ่งนักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปชุมชนรอบๆ โรงเรียนอีกด้วยได้”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ