ไปรษณีย์ไทย เปิดกลยุทธ์ ปี 2561“THP POWER”พร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ไปรษณีย์ไทย เปิดกลยุทธ์ ปี 2561“THP POWER”พร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศพร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิ สติกส์ในยุคการแข่งขันสูง ชูกลยุทธ์ปี 2561 “THP POWER” เดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศทุ กกระบวนการทำงานเพื่อรองรั บการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ใน 5 มิติ คือ 1. พนักงานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional Manpower) 2. ระบบปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐานเดี ยวกันทั่วไทย (Operational Standard) 3. พัฒนามุมมองทางธุรกิจของบุคลากร (Wisdom) 4. เน้นสร้างความผูกพันระหว่างพนั กงานและผู้ใช้บริการ (Engagement) และ 5. ส่งเสริมการสร้างนวั ตกรรมภายในองค์กร (Responsive to Innovation) พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ให้พร้อมรองรับผู้ใช้บริการ e-Commerce SMEs และโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบชุ มชนท้องถิ่น ที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคั ญในการพัฒนาเศรษฐกิ จภาพรวมของประเทศ

                นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทย ที่ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในธุ รกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญ คือการเป็นเครือข่ายชีวิ ตและเศรษฐกิจไทย สนับสนุนทุกการเติบโตของทุ กภาคส่วนด้วยการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การไปรษณีย์ให้กับคนไทยทุกคน พร้อมสนับสนุนนโยบายรั ฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการยกระดับคุณภาพบริการไปสู่ การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0

                นางสมร กล่าวต่อว่า ในปี 2561 นี้ ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นสร้ างความเป็นเลิศตามนโยบาย POST Excellence ซึ่งจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ ใช้บริการ มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และพลังขับเคลื่อนธุรกิจจากบุ คลากรภายในองค์กร ด้วยแนวทางการดำเนินงาน “THP POWER” โดยมี 5 มิติ ดังนี้

·       มิติที่ 1 Professional Manpower มุ่งเน้นให้พนักงาน/ลูกจ้าง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันโลกยุคดิจิทัล และนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่ วยในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชี พเพิ่มมากขึ้น

·       มิติที่ 2 Operational Standard พัฒนามาตรฐานของระบบปฏิบัติ งานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่ วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้ เป็นศูนย์

·       มิติที่ 3 Wisdom มุ่งเน้นพัฒนากรอบความคิดของบุ คลากรให้มีมุมมองทางธุรกิ จแบบองค์รวม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเป็นบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

·       มิติที่ 4 Engagement สร้างความผูกพันทั้งบุ คลากรในองค์กรและผู้ใช้บริ การให้ผูกพันกับไปรษณีย์ไทย ด้วยการให้บริการที่คุ ณภาพมาตรฐาน

·       มิติที่ 5 Responsive to Innovation มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการสร้างนวั ตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ ยนแปลงคุณภาพบริการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน

                สำหรับแนวทางการพัฒนาศั กยภาพในเชิงธุรกิจนั้น ไปรษณีย์ไทยจะเดินหน้าลุ ยตลาดขนส่งและ โลจิสติกส์อย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เป็ นกลุ่ม e-Commerce SMEs รวมถึงผู้ประกอบชุมชนท้องถิ่ นมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการร่วมมือกับพั นธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการทุกประเภทอีกด้วย นางสมร กล่าว

                “ไปรษณีย์ไทย...เชื่อมั่นว่ าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ งานตามแนวทางการดำเนินงาน THP POWER ในปีนี้ จะทำให้สามารถเติบโตและมี ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ และก้าวไปสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ตามนโยบายการดำเนินงานที่ตั้ งไว้ และเป็นเครือข่ายการขนส่งที่ดี ของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติ บโตตลอดไป” นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ