ยูบีเอ็ม บีอีเอส ปลื้ม โพรแพ็ก เอเชีย ขึ้นแท่นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเชีย

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ยูบีเอ็ม บีอีเอส  ปลื้ม โพรแพ็ก เอเชีย ขึ้นแท่นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเชีย


งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมโตรับเศ รษฐกิจโลกฟื้น ด้าน ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย ปลื้มถูกยกเป็นหนึ่งในงานแสดงสิ นค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติใหญ่ ที่สุดของเอเซีย โดยล่าสุดประกาศขยายพื้นที่จัดง าน โพรแพ็ค เอเชีย 2018 เป็น 58,000 ตรม. เติบโตขึ้น 10 % พร้อมจับมือพันธมิตร สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหก รรม อิตาลี (ACIMGA) เปิดโซนแสดงสินค้าใหม่ พริ้นเทค เอเชีย (Printech Asia)

            นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของงานโพร แพ็ค เอเชีย ว่า ปี 2561 เป็นปีที่ดีของนักธุรกิจและผู้ป ระกอบการภาคอุตสาหกรรม จากสัญญาณการพื้นตัวทางเศรษฐกิจ โลกที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตด้านกา รผลิตและการส่งออกที่สูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวทำให้การจัดงานโพ รแพ็ค เอเชีย 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรร มด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ระดั บนานาชาติ มีการขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่ม ขึ้น เพื่อรองรับผู้ร่วมจัดแสดงงานแล ะผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากทั่วโลก

จากการเติบโตของการจัดงานอย่างต่ อเนื่องตลอด 25 ปี ทำให้ล่าสุดงานโพรแพ็ค เอเชีย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในง านแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่ สุดของเอเชีย  ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ โดยการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา ซึ่งในปีนี้มีการขยายพื้นที่การ จัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตรม. เติบโตเพิ่มขึ้น 10% ครอบคลุม 9 ฮอล์ล ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไ บเทค โดยพื้นที่จัดแสดงงานทั้งหมดได้ ถูกจองเต็มแล้วกว่า 90%

ส่วนผู้เข้าเยี่ยมชมงานในปีนี้ค าดว่าจะมีหน่วยงานและบริษัทชั้น นำระดับโลกเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่ า 1,800 ราย และ มีกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และ ผู้เชียวชาญด้านอุตสาหกรรมเข้าเ ยี่ยมชมงานกว่า 50,000 คน ภายในงานประกอบด้วย 17 พาวิลเลี่ยนใหญ่ จาก 13 ประเทศ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภั ณฑ์และเครื่องจักรแปรรูปชั้นนำจ าก เยอรมันนี  อิตาลี  ญี่ปุ่น และ จีน และ ยังมีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากประเท ศกว่า 45 ประเทศ พร้อมกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระ บวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่นำมา จัดแสดงกว่า 5,000 เครื่อง

นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีการจัดแล ะเพิ่มโซนแสดงสินค้าใหม่ พริ้นเทค เอเชีย (Printech Asia) โดย ยูบีเอ็ม บีอีเอส และ สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหก รรม อิตาลี (ACIMGA) ผู้จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีกา รพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโร ป ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อผลักดั นให้ พริ้นเทค เอเชีย เป็นการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ครอบ คลุมทั้ง การแปรรูป การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์และการติดฉลาก ที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ง พริ้นเทค เอเชีย จะเป็นโซนใหม่ของการจัดงาน ร่วมกับ 8 โซนอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป  (ProcessingTechAsia), เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ (PackagingTechAsia), เทคโนโลยีด้านเครื่องดื่ม (DrinkTechAsia), เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม (PharmaTechAsia), ห้องทดลองและการทดสอบ (Lab&TestAsia), บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป (MaterialsAsia), การใส่รหัสสินค้าการทำเครื่องหม ายและฉลาก (Coding,Marking&LabellingAsia) และ ห่วงโซ่ความเย็นระบบโลจิสติกส์แ ละคลังสินค้า (Coldchain,Logistics&Warehousi ngAsia)

สำหรับผู้สนใจข้อมูลและข่าวสารก ารจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็ บไซต์ www.propakasia.com หรือคุณ วันทิตา พรธนาวงศ์ (โบว์)  Tel: +662 036-0500 ext. 723 Email: wantita.p@ubm.com
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ