บลจ.ทิสโก้โชว์ฟอร์มจับจังหวะแม่นประเดิมปี61ส่งกองทริกเกอร์ฟันด์จีนถึงเป้า2กองรวด

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

บลจ.ทิสโก้โชว์ฟอร์มจับจังหวะแม่นประเดิมปี61ส่งกองทริกเกอร์ฟันด์จีนถึงเป้า2กองรวด


บลจ.ทิสโก้โชว์ฟอร์มเจ๋ง บริ หารกองทริกเกอร์ฟันด์จีนถึงเป้ าหมาย 2 กองทุนรวดในช่วงวันที่  15-16 ม.ค. 61 ชี้หุ้นจีนน่าสนใจราคายังต่ำ  แถมมีปัจจัยบวกส่งออกนโยบายการ เงินยืดหยุ่นหนุน

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้ อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลั กทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกั ด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่ นในการจับจังหวะการลงทุนเพื่ อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้ าคนสำคัญของบลจ.ทิสโก้ ล่าสุด บ ลจ.ทิสโก้สามารถบริหาร กองทุ นเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริ กเกอร์ 5M #1 (TCHT5M1) ถึงเป้าหมายในวันที่  15 มกราคม 2561 มีมูลค่า NAV เท่ ากับ 10.54 บาทต่อหน่วย ถึงเป้ าหมายได้ในระยะเวลาเพียง 2 เดื อน 7 วัน นับจากวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 ซึ่งเป็นวันจัดตั้ งกองทุน และกองทุนนี้ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคื น (Back - end Fee) นอกจากนี้ ยังสามารถบริ หารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริ กเกอร์ 8% #22 (TISCOC22) ซึ่งจัดตั้งในปี 255 8 ถึงเป้าหมายได้ในวันที่ 16 มก ราคม 2561 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม  ทั้งสองกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุ นในหุ้นจีนผ่านกองทุนอีทีเอฟ Ha ng Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก)

“แม้ช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิ จจีนโดยรวมจะมีแนวโน้มชะลอลงบ้า ง แต่ภาพรวมยังถือว่าเศรษฐกิจยั งขยายตัวดี โดยล่าสุดรายงานตั วเลขส่งออกเดือน ธ.ค. ขยายตัวสู งถึง 10.8% เมื่อเทียบกับช่ วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่ งผลให้ตัวเลขทั้งปี 2560 ส่ งออกจีนขยายตัว 7.9% เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่ อนหน้า ซึ่งเราคาดว่าการส่ งออกจะขยายตัวดีต่อเนื่องในปี 2 561 ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ด้ านนโยบายการเงินเราประเมินว่าจี นจะยังใช้นโยบายการเงินแบบยืดหยุ่ น แม้จะเข้มงวดขึ้นแต่ก็พร้ อมจะผ่อนคลายหากเศรษฐกิจชะลอลง  โดยล่าสุดได้ประกาศคุมเข้มภาคกา รเงินผ่านการคุมเข้มสินเชื่ อนอกภาคธนาคาร (Shadow Banking) แต่ประเด็นดังกล่าวเป็ นผลดีต่อสินเชื่อโดยรวมให้กลั บเข้ามาในระบบปกติได้ และแม้ ตลาดหุ้นจีนนับจากต้นปี 2561 จะ ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 9% แต่ยั งถือว่าซื้อขายในระดับราคา ( Valuation) ที่ต่ำเมื่อเทียบกั บประเทศอื่นๆ โดยปัจจุบัน Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) ซื้อขายที่ Forward P/E ปี 2561 ที่ประมาณ 8.2 เท่า  ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับ Forward P/E ของ MSCI Asic Pacific x Japan ที่ 13.8 เท่า ” นายสาห์ รัช กล่าว

ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 23  มกราคม 2561 บลจ.ทิสโก้ออกทริ กเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด  120 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนที่ถึ งเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว95  กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำ หนดเวลาการลงทุน 68 กองทุนและถึ งเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน  27 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึ งเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 2 5 กองทุนนั้นยังอยู่ในระหว่ างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุ น 5 กองทุน ไม่ถึงเป้ าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุ น

หน่วยลงทุน TCHT5M1 และTISCOC22  ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด  ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น ( TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่ อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดี ตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยื นยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเ สี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ สนใจกองทุนรวมทิสโก้ สามารถติ ดต่อ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิ สโก้ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอี ยดได้ที่ TISCO Contact Centerโทร. 02-633-6000 กด 4
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ