กรม สบส.จัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านบริการสุขภาพก้าวล้ำ ทันสมัย ใส่ใจประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

กรม สบส.จัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านบริการสุขภาพก้าวล้ำ ทันสมัย ใส่ใจประชาชน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากโรงพยาบาลด้วยระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มาตรฐาน สมประโยชน์

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดบริการสุขภาพให้กับ ประชาชน ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอย และลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุขยังขาดเครื่องมือที่เป็นกรอบอ้างอิงในการวิเคราะห์ส่วนขาดที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของระบบบริการสุขภาพ ซึ่งหมายถึงอาคารทุกประเภท เช่น อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุ อาคารวินิจฉัย และบำบัดรักษา อาคารผ่าตัด คลอด เอ็กซเรย์ พยาธิวิทยา ชันสูตรและเก็บศพ อาคารพักผู้ป่วยใน อาคารบริการสนับสนุน อาคารพักอาศัย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกลและปรับอากาศ

นายนิรันดร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการกองแบบแผน กล่าวว่า กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานทางกายภาพของระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยอาคารทุกประเภท ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ระบบเครื่องกล ครุภัณฑ์ และการตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงระบบภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเกณฑ์มาตรฐานของเดิม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขหลายคณะ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ รวมถึงทฤษฎี ข้อบังคับ ข้อแนะนำกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มัณฑนศิลป์และภูมิทัศน์ ให้ก้าวล้ำทันสมัย ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 โดยประโยชน์จากการทำเกณฑ์ดังกล่าวนี้ กองแบบแผน และหน่วยงานออกแบบภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชนจะใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบโรงพยาบาล รวมถึงการออกแบบผังแม่บทโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนแม่บทของโรงพยาบาล อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการวิเคราะห์ส่วนขาด ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนสนับสนุนงบประมาณด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากโรงพยาบาลด้วยระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐานสมประโยชน์

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (http://dcd.hss.moph.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 096 942 8789 ในวันและเวลาราชการ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ