ป.ป.ส. จัดงานวันเด็ก ปี 2561 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชน "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.ป.ส. จัดงานวันเด็ก ปี 2561 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชน


13 ม.ค.61 เวลา 08.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยภายในงานมีกิจกรรมฐานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมตอบปัญหายาเสพติดชิงรางวัล และเกมส์ต่างๆ ให้เยาวชนได้เข้าร่วม พร้อมกับการเข้าชม “ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน และเพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

     “ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์” หรือ Narcotics Education Center เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ที่สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย โดยนำสื่อวีดิทัศน์ในระบบ Panorama มาใช้เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด การใช้สื่อภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติ (Magic Vision) การใช้เทคนิค Hologram แสดงลักษณะยาเสพติดในปริซึมที่สามารถดูได้ทุกมุมมอง ใช้กลไกระบบไฮโดรลิคในการสร้างภาวะจำลองอาการเมายาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงลักษณะอาการของผู้เสพยาเสพติด ทั้งนี้ ศูนย์ยาเสพติดนิทรรศน์ ได้เปิดบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้น้องๆเยาวชน รวมทั้งบุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้ เข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดการเข้าชมที่เบอร์ 02-2470901 ต่อ 25017 หรือที่ Facebook ยาเสพติดนิทรรศน์ สำนักงาน ป.ป.ส.

     นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติทุกปีที่ผ่านมานั้น นอกจาก สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการกับหน่วยงานอื่นๆ แล้วในปีนี้ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ สำนักงาน ป.ป.ส. อีกด้วย เนื่องจากการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็น 1 ในนโยบายหลักที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน โดยการใช้สื่อ กิจกรรมต่างๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงอายุ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. มีเป้าหมายในการดำเนินงานสำหรับกลุ่มเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52,855 แห่ง กลุ่มประถมศึกษา 31,334 แห่ง ภายใต้แนวคิดทฤษฎีความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function หรือ EF)

     นอกจากนี้ ยังดำเนินการในกลุ่มสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงโทษพิษภัย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดี และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคำขวัญวันเด็ก ปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

#ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ