บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผลกองหุ้นยูเอส-บิลเลี่ย นแนร์-หุ้นตลาดเกิดใหม่27ธ.ค.นี้

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผลกองหุ้นยูเอส-บิลเลี่ย นแนร์-หุ้นตลาดเกิดใหม่27ธ.ค.นี้


นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะจ่ายเงินปันผลกองทุน หุ้นต่างประเทศ พร้อมกัน 3 กองทุนในวันที่ 27 ธั นวาคม 2560 นี้ ประกอบด้วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส (SCBS&P500)  สำหรับผลการดำเนิน งานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 255 9 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา  0.8588 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0 .2902 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เ หลือจ่ายงวดนี้ 0.5686 บาทต่ อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 9 รวมจ่ายปันผล ทั้งสิ้น 2.1261 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 18 ธ.ค. 2555)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้ นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวัน ที่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิก ายน 2560 ในอัตรา 0.2310 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0 .1086 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เ หลือจ่ายงวดนี้ 0.1224 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 4 รวมจ่ายปันผล ทั้งสิ้น 0.4040 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 18 ธ.ค. 2555) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)  สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 0. 2897 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้ งที่ 3 รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.6175 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 24 ก.ค.2558)

นายสมิทธ์ กล่าวว่า ภาพรวมการบริหารงานของทั้ง 3 กอ งทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเ อส (SCBS&P500) มีผลการดำเนินงา นตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 19.08% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 9.67% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 18.03% (ข้อมูล ณ 15 ธ.ค.2560) ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวมีนโยบายเ น้นลงทุนในหน่วยลงทุน SPDR S&P 500 ETF Trust ที่บริหารจัดการโดย S tate Street Global Advisors ซึ่งเป็นกองทุนที่มีกา รบริหารจัดการแบบ passive โดยมี เป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนใกล้ เคียงกับดัชนี S&P 500 และมีการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเป ลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้ นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ) มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 21.76% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 8.04%  และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 22.50%(ข้อมูล ณ 15 ธ.ค.2560) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลง ทุน Schroder ISF QEP Global Emerging Markets เป็นกองทุนที่บริหารจัด การโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ซึ่ งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุ นและหลักทรัพย์ที่จ่ ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Net TR และมีการป้องกันความเสี่ยงจา กอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 90

 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN) มี ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ ที่ 27.59% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 11.80%  และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.20% (ข้อมูล ณ 15 ธ.ค.2560) มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นในประเท ศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแท นใกล้เคียงกับดัชนี iBillionair e Index และมีการป้องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

นายสมิทธ์ กล่าวว่า สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ การปฏิรูป ภาษีจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในภาพ รวม ซึ่งประกอบไปด้วยการลดภาษี รายได้บุคคล และภาษีในภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลบวกโดยตรงต่อการบริโภ คในประเทศ และจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานและ การลงทุนภาคเอกชนต่อไป ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี ต่อเนื่อง

ส่วนตลาดหุ้นเกิดใหม่มองว่า ยัง เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลง ทุนเนื่องจากราคาตลาดหุ้นในภาพร วมยังถูกกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒน าแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว ต่อเนื่องจากการส่งออก โดยตลาดหุ้นในกลุ่ม ASEAN เช่น ไทย นับว่ามีความน่าสนใจ เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติทำการ ลดการลงทุนมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล ะยังปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้ นอื่นในปีนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ