โรงพยาบาลธนบุรี 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สู่การรักษาประชาชนอย่างห่วงใย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลธนบุรี 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สู่การรักษาประชาชนอย่างห่วงใย


การแพทย์ที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลคนไทยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักอย่างยาวนานโรงพยาบาลธนบุรี 2 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การรักษาประชาชน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ทางโรงพยาบาลธนบุรี 2 จะดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นั่นถือเป็นคำสัญญา

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้นำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งการป้องกัน รักษา และเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีมาเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในชุมชนตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค บางใหญ่ และนนทบุรี และชุมชนที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าของโรงพยาบาล

ด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในวงกว้างทำให้เกิดการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชา ชนอย่างมากมาย ภายใต้แนวคิดจากแม่ทัพใหญ่ นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือTHG 

  • คืนกำไรสู่สังคม

โดยนายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กล่าว การดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility(CSR) โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy) ประกอบด้วย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good GovernanceSystem) โดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจการ ตามหลักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปลูกฝังความเป็น ธรรมให้กับพนักงานภายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลไก สำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization):HPO คือ การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสภาวการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถ กระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ด้วยโรงพยาบาลมี จุดแกร่งในเรื่องของการแพทย์ผนวกกับการเติบโตของนวัตกรรมจึงนำจุดแข็งนี้มาเป็นยุทธศาสตร์ ในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล

3. การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยมีการวางแผนกำหนดนโยบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

  • ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ส่วนแนวคิดในการทำงานจะเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก โรงพยาบาลได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาบริการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • สานต่อโครงการต่อเนื่อง

ทั้งนี้กิจการที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนทุกๆ ด้านทางการแพทย์รวมไปถึงบุคคลากร ซึ่งแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นหลายส่วนได้แก่

1. การส่งเสริมสุขภาพภายในองค์กร โดยบุคลากรในโรงพยาบาลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการนำพาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าดังนั้น โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับคนในองค์กรโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร

1.1 โรงพยาบาลร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินมารวมกว่า 10 ปีแล้ว

1.2 ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน ตามอายุและวัยที่เหมาะสม

1.3 บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับพนักงาน ทั้งองค์กร

2. การส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง หวังให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันตัวเองนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

2.1 การนำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เดือนละ 2 ครั้ง และชุมชมหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง พร้อมกับจัดทำป้ายให้ความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ ติดตั้งไว้ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกวิธี จากการติดตามประเมินผลชุมชนตามภูมิศาสตร์ พบว่าประชาชนทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัว ร้อยละ 80  และยังส่งผลให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 50

2.2 นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสุขภาพ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้โรคระบาดให้แก่ครู และผู้ปกครองตามโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ

2.3 การจัดกิจกรรมเสวนาภายในโรงพยาบาลให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน อาทิเช่น เสวนาเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม กับทางเลือกของการรักษา, เรื่อง รู้ไว้ไม่เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพาร์กินสัน, เรื่อง เตรียมตัวอย่างไร ไม่มีเป็นโรคกระดูกพรุน อบรมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ จากการติดตามผลพบว่ามีจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเกินเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 34

2.4 การจัดกิจกรรมเสวนาอบรมภายนอกโรงพยาบาลให้ความรู้แก่บริษัทเอกชน อาทิเช่น อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลและการกู้ฟื้นคืนชีพ และออฟฟิศซินโดรม จากการติดตามประเมินผลพบว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ 1669 ได้อย่างถูกต้อง

2.5 ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมวิ่งมาราธอนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บแก่นักวิ่งในระหว่างแข่งขัน อาทิ งานบางกอกมิดไนท์มาราธอน 2018 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี จาการทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางโรงพยาบาลสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือประเทศชาติ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ