“Thai DM Friends: TDF” อยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“Thai DM Friends: TDF” อยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคเบาหวาน


ศ.นพ. รณชัย  คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มคนไข้เบาหวานในวันนี้ ภายใต้การกำกับและดูแลของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ จากการเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา 

โดยกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญและองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ให้แก่ ผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา และขยายการเข้าถึงการรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ Early Action in Diabetes Thailand (EAiD) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานระดับสากลที่ร่วมรณรงค์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คนทั่วโลก รวมถึงประชาชนชาวไทยได้หันมาตระหนักรู้ต่อผลกระทบจากโรคเบาหวาน เพื่อให้ได้รับการป้องกัน และรักษาอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา 2

กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ (Patient Support Groups หรือ PSG) โดยโครงการประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 2) กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง 3) กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 4) กลุ่มผู้ป่วย COPD 5) กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนเข่า 6) กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7) กลุ่มผู้ป่วย Bi-polar โดยทั้ง 7 กลุ่ม นั้นมีหน่วยงานที่สำคัญทั้งคณะแพทย์ที่ปรึกษา ตัวแทนจาก แพทยสมาคม และสมาคมแพทย์ต่างๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนคนไข้ และกลุ่มผู้ดูแลคนไข้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของโรคต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ รวมถึงให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการดูแลรักษา ได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ไปยังผู้ป่วยและผู้ดูแลรายอื่นๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรค และการดูแลรักษา รวมไปถึงความเข้าใจในกระบวนการรักษาพยาบาลต่อสาธารณชน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (2561 – 2562)1”

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และหลายรายเกิดภาวะแทรกซ้อนในเวลาต่อมา ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน รวมกันแล้วกว่า 5 ล้านคน และอีกกว่า 415 ล้านคนยังต้องเผชิญกับโรคเบาหวาน ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 50 ที่ได้รับการวินิจฉัย และยังมีคนไข้อีกเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนเพราะได้รับการวินิจฉัยล่าช้า นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 ยอดผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคนทั่วโลก สำหรับประเทศ ไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละกว่า 8,000 คน โดยในปี 2557 มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 หรือ 4.8 ล้านคน สูงกว่าปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีร้อยละ 6.9 หรือ 3.3 ล้านคน ที่น่าเป็นห่วงคือ มีคนไทยมากถึง 2 ล้านคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็น และยังไม่เข้าถึงการรักษา และยังมีอีก 7.7 ล้านคน ที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวาน 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ