OTOP Village 8 เส้นทาง เปิด 9 หมู่บ้าน OTOP 6 อำเภอ เพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

OTOP Village 8 เส้นทาง เปิด 9 หมู่บ้าน OTOP 6 อำเภอ เพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี


หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านของการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จังหวัดจันทบุรี ได้รับงบประมาณจัดสรรถึง 9 หมู่บ้าน ใน 6 อำเภอ ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่ 2 ฝั่งทะเลตะวันออก มีสโลแกนว่า “กินผลไม้ เที่ยวทะเล ชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม” ตามนโยบายรัฐบาล โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OTOP Village 8 เส้นทาง

ซึ่ง 9 หมู่บ้านโอทอป (OTOP Village) ของจังหวัดจันทบุรี ที่มีเกณฑ์ผ่านได้ร่วมโครงการเป็นจำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านต่างมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป 9 หมู่บ้านประกอบด้วย

1. บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ

2. บ้านต้นเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่

3. ชุมชนตลาดพลอยบ้านญวน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง

4. บ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่

5. บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง

6. บ้านท่าแคลง หมู่ที่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม

7. บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่

8. บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10,11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

9. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์

ทางจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า Robinson จันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดทริปสื่อมวลชนสัญจร พาสือมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชลท้องถิ่นไปทำความรู้จัก ทั้ง 9 หมู่บ้าน เหมือนเป็นการเปิดหมู่บ้านโอทอป (OTOP Village) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาซึ่งทริปสื่อมวลชนสัญจรเปิดบ้าน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันที่ 2 พ.ย. ณ บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ  วันเสาร์ที่ 3 พ.ย มีนายฐิติเทพ บุญยรัตพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ มาเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านบ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ และนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 4 พ.ย. ณ บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่

ประธานเปิดงานได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ หมู่บ้าน OTOP Village ว่าโครงการนี้มุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน โครงการจะประสบความสำเร็จ จะต้องมีการดำเนินงาน โดยใช้ หลัก ๕ S หรือ 5 เสน่ห์ ดังนี้

1. Smile คือ เป็นเจ้าบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตั้งแต่พบกันเบื้องแรก และผู้มาเยือน ได้ส่งรอยยิ้มกลับสู่ชุมชน

2. Story คือ ชุมชนมีเรื่องราว เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ บางส่วนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นสินค้าของที่ระลึก หรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง มีนักเล่าเรื่องของชุมชน

3. Secret คือ สูตรลับอาหารพื้นถิ่น หรือวิธีการปรุงที่น่าสนใจ อาจรวมถึงภาชนะที่นำมาใส่ด้วย

4. Surprise คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และประทับใจ ชุมชนสะอาด มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

5. Spirit คือ เจ้าบ้านมีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี

ซึ่งหากชุมชนมี 5 เสน่ห์ ก็จะช่วยให้คนสนใจ และกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

ซึ่งโครงในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนพี่น้องประชาชน นายอำเภอพร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม จนเกิดความสำเร็จ อาทิเช่น หอการค้าจังหวัดจันทบุรี, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี, มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เห็นความสำคัญ โครงการ “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้

เปิดเสน่ห์ 9 หมู่บ้านโอทอป “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี

ทริปสื่อมวลชนหมู่บ้านโอทอป “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้เป็นการโปรโมทให้คนได้รู้จัก บ้าน 9 หมู่บ้านโอทอปของของจันทบุรีให้มากขึ้น ซึ่งแต่ละหมูบ้านล้วนแต่มีของดี และเมนูเด็ดที่แต่งต่างกันไป หมู่บ้านแรกที่จะพาไปเปิดบ้านทำความรู้จักก็คือ

1. บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎมีจุดเด่นเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกจันตาแป๊ะ และสินค้าชุมชนที่หลากหลาย เมนูเด็ดอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่น 5 เมนูเด็ดประกอบด้วย แกงไก่กะลามะพร้าว,ขนมบัวลอยกล้วยหนึบ,หมูชมวง,น้ำยาปลาช่อนใส่ด้วง,น้ำพริกมะนาวโห่ และไฮไลท์คือการไปชมและเชียร์แข่งแรลลี่ด้วงสาคู

2. บ้านต้นเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ เป็นชุมชนที่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีจุดเด่นในเรื่องสภาพภูมิอากาศอากาศดี และเกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรมเด่นคือไปเยี่ยมชมศูนย์เลี้ยงผึ้งชันโรง ฟาร์มจิ้งหรีด ชมชิมสวนสละ ส่วน 5 เมนูเด็ดที่ต้องห้าพลาดเมื่อมาเยือนคือ แกงนางออมปลาดุก มะละกอคั่วไก่ ไข่ชมวง จิ้งหรีดทอดสมุนไพร และเด็ดสุดคือทุเรียนปั้นจิ้ม

3. ชุมชนตลาดพลอยบ้านญวน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง เป็นชุมเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริเวณถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง และเป็นแหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการซื้อขายทั้งพลอยดิบและพลอยเจียระไนรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ มากมาย จนมีการขนานนามกันว่าเป็นถนนสายพลอยหรือถนนอัญมณี โดยจะมีพลอยให้เลือกมากมาย มีราคาตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงร่วมแสน 

กิจกรรมเด่นล่องเรือชมวีถีชีวิตริมน้ำเมืองจันทบูร

4. บ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ มีจุดเด่นในเรื่องประมงและอาหารทะเลเพราะมีสะพานปลาของหมู่บ้านที่ชาวประมงพื้นบ้านนำสัตว์น้ำที่จับได้มาขึ้นเพื่อรอส่งไปจำหน่ายในตลาด และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออาหารทะเลสดไปบริโภค รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน มีคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม สะพานปลาสุดขอบฟ้า งามตาปะการัง กะปิดังบ้านเจ้าหลาวหัวแหลม

ส่วนเมนูเด็ดประจำชุมชนที่ต้องหาโอกาสไปลิ้มลองก็คือแกงไก่บ้านกะลามะพร้าว, กุ้งราดซอสสละ,หมึกไข่ต้มน้ำดำ,หมูม้วน,มะพร้าวถือศีล

5. บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง มีจุดเด่นในเรื่องประวัติศาสตร์ เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเป็นมากว่า 270 ปี กิจกรรมเด่นของที่นี่จึงเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวชมโบราณสถานวัดจะปอนใหญ่,วัดตะปอนน้อย เจดีย์ทรายอายุ 100 กว่าปี และตื่นตาตื่นใจไปกับสินค้าข้าวของพื้นบ้านที่ตลาดโบราณ 270 ปี ในบบรยากาศย้อนยุค

ส่วนเมนูที่ห้ามพลาดเมือมาเยือนก็คือ แกงส้มใบสันดาน,ยำหัวปลี,ข้าวเหนียวกระทง และเส้นจันท์ผัดปู

6. บ้านท่าแคลง หมู่ที่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จุดเด่นของที่นี่คือความงามของธรรมชาติ เพราะที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวเนินทางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบริเวณปากอ่าว นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวลานหินโคร่ง และสถานที่ที่เป็นอันซีนของเมืองจันท์ที่ห้ามพลาดก็คือ เจดีย์กลางน้ำ ส่วนเมนูเด็ดที่ต้องลิ้มลองก็คือ ปลาหมึกแดดเดียว, น้ำพริกลงเรือ, ห่อหมกคว่ำน้ำ, ต้มส้มปลากระบอกใส่ระกำและขนมกล้วย สายบัว

7. บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่เป็นชุมชน เก่าแก่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองใหม่ที่ค่ายเนินวงรวมไปถึงการตั้งด่านตามปากน้ำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลตะกาดเง้า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของด่านปากน้ำแขมหนู ซึ่งตั้งในสมัยนั้น ตะกาด หมายถึง ที่ดินที่อยู่หลังหาดชายทะเลแต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้ สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่สัญจรของคนทั่วไป ได้มีควาญช้างทำง้าวตกไว้บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ตะกาดง้าว" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ตะกาดเง้า"

กิจกรรมเด่นนั่งเรือชมฟาร์มหอยนางรมกลางทะเล ส่วนเมนูเด็ดมาแล้วต้องลองก็คือ แกงกะทิหอยพอกใส่มะละกอ, ก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันท์, ขาหมูต้มสมุนไพร, ข้าวเหนียวเหลือหน้าปลาเค็ม

8. บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหมู่บ้านเสม็ดงาม กิจกรรมเด่นคือการไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร ที่นี่เป็นแหล่งรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกก ทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะผลิตโดยกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม ก่อตั้งขึ้นเพราะต้องการจะรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านอย่างการทอเสื่อกกนี้ด้วย นอกจากการผลิตสินค้าจากกกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และเผยแพร่การทอเสื่อกกจันทบูรให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้อีกด้วย

ส่วนเมนูเด็ดของท้องถิ่นประกอบด้วยเมนูน้ำพริกกะปิผัก(ใบขลู่), ต้มยำหอยพอก, ยำหัวข่า, ต้มส้มปลากระบอก และลอดช่องมะพร้าวอ่อน

9. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ ที่นี่มีกิจกรรมเด่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดก็คือกิจกรรมนั่งแพลาก ชมธรรมชาติ เป็นอีกกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาด เพราะจะได้ความประทับใจไม่รู้ลืม กับธรรมชาติที่ชาวชุมชนช่วยกันดูแลอนุรักษ์ ก่อเกิดผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ จนเกิดเป็นสถานให้ได้มาท่อง นั่งแพ ล่องทะเล ชมเหยี่ยว เล่นน้ำ เดินชมธรรมชาติวิถีชุมชน ชิมอาหารอร่อย เมนูที่ห้ามพลาดก็คือ เส้นจันท์ผัดปู, เตี๋ยวหมูเลียง, ข้าวคลุกพริกเกลือ และลูกจากเชื่อม

​ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเสน่ห์จาก 9 หมู่บ้านโอทอปเมืองจันท์ “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จังหวัดจันทบุรี ที่ทริปสื่อมวลชนสัญจรได้สัมผัส และประทับใจ ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.61 ที่ผ่านมา
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ