เที่ยวท่องล่องวิถีแห่งสายน้ำ ย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพุธที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2566

เที่ยวท่องล่องวิถีแห่งสายน้ำ ย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จัดกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูงต่อเนื่อง พาย้อนรอยประวัติศาสตร์สัมผัสเส้นทางวิถีแห่งสายน้ำ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

โดยกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง เส้นทางอยุธยา "วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา" นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์” หลังได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากการนำร่องเส้นทางแรก "สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี" ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 

ด้วยการผนึกกำลังของทั้ง 3 หน่วยงานที่มุ่งดำเนินการให้สอดรับกับหมุดหมายการพัฒนาประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าและความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการเป็นชาติไทย

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์อยุธยานำร่องคุณภาพสูง ผู้ร่วมเดินทางจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าแบบเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์ของไทยจากการไปเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมัยอยุธยาอย่างใกล้ชิด ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวิถีแห่งสายน้ำของแม่น้ำป่าสัก

เยี่ยมชมโบราณสถาน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าตลอดการเดินทาง อันได้แก่ ปราสาทนครหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และหมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ททท. คาดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี้จะสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน อาหาร การแต่งกายสถาปัตยกรรม เทศกาลงานประเพณี ตลาดการค้าท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป
บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ