“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผนึก” พันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ร่วมมือส่งเสริมโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผนึก” พันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ร่วมมือส่งเสริมโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy โดยมีผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ

ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จำนวน 15 องค์กร ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แพลตฟอร์มท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ www.MyCountryClassroom.com บริษัท โซ แฮปปี้ จำกัด บริษัท อูดาชี จำกัด บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด และบริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เข้าร่วมลงนาม

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ รวมทั้งกลุ่มบริษัททัวร์และแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชน ที่จะมาร่วมกันขยายผลต่อยอดให้กับชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในโครงการ Thailand Village Academy ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พัฒนาไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 22 ชุมชน ในโครงการ Thailand Village Academy ที่ กรม สวธ. ได้พัฒนาขึ้นมานั้น นับเป็นขุมทรัพย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สุดมหัศจรรย์สำหรับเยาวชน เพราะครอบคลุมทุกมิติทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น การที่นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัย ลองไปใช้ชีวิตในชนบท ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านท้องถิ่น สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวิถีเมือง จะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ที่มาร่วมกันสนับสนุนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ความร่วมมือในครั้งนี้จากทุกฝ่าย

จะช่วยสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

ชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน Thailand Village Academy มี 22 ชุมชน ดังนี้

ภาคกลาง

1. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จ. นครนายก

3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ จ. เพชรบุรี

4. ชุมชนบ้านบางพลับ จ. สมุทรสงคราม

5. ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ. สุพรรณบุรี

6. ชุมชนตำบลหนองโรง จ. กาญจนบุรี

7. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ. ชัยนาท

ภาคเหนือ

1. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จ. สุโขทัย

2. ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ. ลำปาง

3. ชุมชนบ้านน้ำจำ จ. เชียงใหม่

4. ชุมชนหล่อโย จ. เชียงราย

5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จ. อุตรดิตถ์

ภาคใต้

1. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ. สตูล

2. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ. กระบี่

3. ชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง

4. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช

5. หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล จ. สงขลา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียง จ. อุดรธานี

2. ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. บุรีรัมย์

3. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จ. อุบลราชธานี

4. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทกวนบ้านนาถ่อน จ. นครพนม

5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู จ. มุกดาหาร
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ