กรม สบส.เปิดสอบผู้ดำเนินการสปา 15-29 พ.ย.2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรม สบส.เปิดสอบผู้ดำเนินการสปา 15-29 พ.ย.2560


แชร์ด่วน! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสปาแล้ว กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2560

     นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะประธานอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้ดำเนินการเปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการจัดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยจะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ https://thaispa.thaijobjob.com กำหนดสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

     คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือได้รับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 ชั่วโมง หรือหลักสูตรผู้ดำเนินการอื่นๆที่ได้รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด ค้ามนุษย์และค้าประเวณี ไม่เป็นโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังและติดยาเสพติดให้โทษ

     ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดให้มีผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ ดูแลการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพรวมทั้งคัดกรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการ และจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ สำหรับผู้สนใจสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการฯ อ่านรายละเอียดได้ทาง www.thaispa.go.th หรือโทรศัพท์ 02 193 7095 ในวันและเวลาราชการ 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ