จุฬาฯ รุกธุรกิจ ขยายบริการศูนย์ทดสอบวิชาการ เปิด CU-TEC ตอบโจทย์คนทำงาน

วันเสาร์ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จุฬาฯ รุกธุรกิจ ขยายบริการศูนย์ทดสอบวิชาการ เปิด CU-TEC ตอบโจทย์คนทำงาน


จุฬาฯ เปิดแผนธุรกิจ ขยายบริการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการใหม่ตอบโจทย์ คนทำงานยุค 4.0  “CU-TEC” การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทำงาน ขณะที่ผู้บริหารองค์กรยักษ์ใหญ่ ต่างชี้ถึงความสำคัญของภาษาอังก ฤษ จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ง ขันให้กับประเทศชาติ

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้เปิดให้บริการใหม่ คือ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สาร หรือ Chulalongkorn University Test of English for Communication หรือ CU-TEC ซึ่งเป็นการวัดความรู้และความสา มารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ประกอบไปด้วย CU-TEC Listening & Reading เป็นการวัดทักษะด้านการฟังและกา รอ่าน และCU-TEC Speaking & Writing เป็นการวัดทักษะด้านการพูดและกา รเขียน โดยจะทำการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเ ตอร์ โดยปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเข้ ารับการทดสอบเพื่ อนำผลทดสอบไปใช้ในการสมั ครงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลทดสอบดังกล่าวได้รั บความมั่นใจจากองค์กรชั้นนำทั้ งไทยและต่างประเทศ                                   

“ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดบริการใหม่ CU-TEC เพื่อตอบโจทย์คนทำงานยุค 4.0  ที่ภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมาก ซึ่ง CU-TEC เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน การทำงาน ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้ ที่ต้องการนำผลการทดสอบไปใช้ในก ารทำงาน และหลายองค์กรชั้นนำได้เชื่อมั่ นในการทดสอบดังกล่าว”รองศาสตราจ ารย์ สุทัศน์ กล่าว                                                                                 

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบ CU-TEC สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอ กชน ซึ่งบางบริษัทใช้ผลสอบ CU-TEC เป็นตัวชี้วัดในการเพิ่มเงินเดื อน และเลือนตำแหน่ง ดังนั้นผู้ที่เข้ามาทดสอบส่วนให ญ่จึงเป็นนักศึกษาที่ใกล้จะเรีย นจบหรือพนักงานจากบริษัทชั้นนำข นาดใหญ่ต่างๆ หลากหลายสายงานที่ต้องการความก้ าวหน้าในสายอาชีพ                                                                         

           สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันชั้นนำ อาทิ ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ยานยนต์ ปิโตรเคมี รวมทั้งบริษัทข้ามชาติชั้นนำ ได้นำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤ ษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือเพื่อคัดเลือกเพื่อไปอบรมสั มมนาต่างประเทศ เป็นต้น                                             

          กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ทดสอ บทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการให้บริก ารและมาตรฐานของแบบทดสอบ จนได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐ านในการทดสอบ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการท ดสอบทั้งจากภายในประเทศและต่างป ระเทศ นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแ ห่งจุฬาฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาแบบทดสอบปร ะเภทต่างๆ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของ กลุ่มผู้รับบริการในทุกระดับ                                                                                นางสาวชิดชนก นุตาลัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์พิเศษคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เข้าทดสอบและนำผลทดสอบ ไปใช้ในการทำงาน  กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารภาษาอังกฤษมี ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน เพราะบริษัทต่างๆ ได้เอาความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษมาเป็นตัวสกรีนเพื่อคัดกรอง เอาคนที่มีคุณภาพมากที่สุด                                                                       

            ดังนั้นการทดสอบทางด้านภาษาอังก ฤษจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ทำ งานทุกสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานการบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว การทำงานในบริษัทข้ามชาติ ที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ผลสอบเหล่านี้จะช่วยยืนยันว่าคุ ณมีความสามารถในการใช้ภาษา เมื่อคุณยื่นผลการสอบประกอบการส มัครงานก็จะช่วยให้ตัวคุณน่าสนใ จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการสอบวัดระดั บภาษายังช่วยปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง เรียกว่าช่วยให้โอกาสของคุณเปิด กว้างมากขึ้น                                                                                  

          “การทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอั งกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน บางบริษัทสามารถใช้เป็นตัวชี้วั ดการเพิ่มเงินเดือนเลยก็ว่าได้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ อยู่ในระดับต่ำมักเป็นบ่อเกิ ดของความเข้าใจผิด และความล่าช้าในหลายกรณีในการทำ งาน ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวถือเป็นสิ่ง ที่มาปิดกั้นความก้าวหน้ าทางอาชีพเลยก็ว่าได้”นางสาวชิ ดชนก กล่าว                                                                    

            นางสาวชิดชนก กล่าวต่อว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงมี ความสำคัญมากและสำคัญไปกว่านั้น ก็คือมาตรฐานของผลทดสอบ ซึ่งศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอ มรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐ านในการทดสอบระดับความสามารถทาง ภาษาอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมีความมั่นใจที่ใช้บริการศูน ย์ทดสอบแห่งนี้ และเชื่อมั่นว่าทุกบริษัทที่ใช้ ผลทดสอบด้านภาษาอังกฤษมาเป็นตัว คัดกรองทั้งการรับสมัครบุคลากรแ ละเลื่อนตำแหน่งงานมีความมั่นใจ ในมาตรฐานอย่างแน่นอน                                                                                        

            ทั้งนี้ในมุมมองของสายงานของอาจ ารย์โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัย การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา รถือเป็นข้อกำหนดของทุกมหาวิทยา ลัยที่จะรับสมัครบุคลากรเข้ ามาทำงาน ทำให้คนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤ ษที่ดีเรียกว่าเป็นแต้มต่อให้กั บคนนั้น เพราะการทำงานในสายอาจารย์ ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่ างมากทั้งการอ่าน การจับใจความ และการเขียนผลงานวิจัย รวมถึงการนำเสนองานทุกอย่างต้อง ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด                                                                                 

            นอกจากนี้ในเกือบทุกๆ ธุรกิจ การใช้ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลา งในการสื่อสาร เจรจาธุรกิจ ซึ่งบางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ เป็นต่างชาติ การสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูก น้องภาษาอังกฤษถือเป็นตั วแปรสำคัญที่จะทำให้ งานประสบความสำเร็จ                                                                                          

          ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการ ศูนย์บริการธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ในฐานะอดีตผู้บริหารบริษัทข้ามช าติที่ให้ความสำคัญกับการพั ฒนาบุคลากร และเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีศักย ภาพถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถือว่ ามีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุ บัน ความรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นทั กษะที่มีประโยชน์มากในสนามแข่ งขันของการหางาน ทุกองค์กรต่างเรียกร้องผลทดสอบภ าษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวกรองหลักด่านแรกข องการสมัครงาน ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นภาษาแห่งโอ กาส นอกเหนือจากจะได้รับโอกาสให้ได้ ทำงานในบริษัทดีๆ แล้ว โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สู งขึ้นก็มีมากกว่า และคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะได้รับค่าจ้างมากขึ้น                                                                                                   ปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการใช้ภ าษาอังกฤษในการทำงาน ในการลงประกาศรับสมัครงาน ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่ งที่คนทำงานต้องมี หากใครไม่สามารถพูดคุยเป็ นภาษาอังกฤษได้ โอกาสการได้งานทำก็จะมีน้อยลง การพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้ อย หรือเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความเข้าใจในการใช้ภาษา ได้กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในการ หางาน หรือทำงาน เราจำเป็นต้องมีความสามารถทางภา ษาอังกฤษเป็นอย่างดี                                                             

           “ในปัจจุบันการสมัครงานเพื่อที่ จะสามารถเข้าทำงานในบริษัทหรืออ งค์กรดีๆ มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากงานที่ดีไม่ สามารถตอบรับการสมัครงานของผู้ ที่สมัครงานได้ทุกคน การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับก ารทำงานรวมถึงทักษะทางด้ านภาษาต่าง ๆ เช่นภาษาอังกฤษจึงถือว่าเป็นสิ่ งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ การทำงานของคุณมีความก้าวหน้า ซึ่งมองว่าหากคนไทยมีทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ดีแล้วไม่มีทา งแพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอน” ดร.บูรณวงศ์กล่าว                                      

             ดร.บูรณวงศ์ กล่าวอีกว่า การที่เรามีทักษะในการใช้ภาษาอั งกฤษสูงขึ้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มขีดคว ามสามารถในการแข่งขันกับคนต่างช าติเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเพิ่มขีดความสา มารถในการแข่งขันของประเทศทั้งก ารออกไปดำเนินธุรกิจกับต่างประเ ทศ รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่าง ประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม ขึ้นอีกด้วย                                                                                                      ปัจจุบันคนทำงานในภูมิภาคอาเซีย นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน การสื่อสาร มีการเดินทางเข้าออกของคนทำงานไ ด้อย่างเสรีมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญ เมื่อเราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่ นของเพื่อนบ้านได้ทุกภาษาแต่ต้อ งการติดต่อสื่อสาร เราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารด้วยภ าษาอังกฤษและต้องทำให้ได้คล่องแ คล่ว ดังนั้นเมื่อมีการเปิด AEC อย่างเต็มตัวแล้ว เราจะรู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่ งที่จำเป็นสำหรับทุกคน หากพูดไม่ได้ก็จะเกิดอุปสรรค เราจึงต้องหมั่นฝึกฝนให้ดี เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสที่ จะเข้ามา ทั้งนี้เมื่อบุคลากรในองค์กรสาม ารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การทำงานในองค์กรก็จะราบรื่นมาก ขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจขององค์กร การไม่มีปัญหาการสื่อสารกับลู กค้าชาวต่างชาติ ก็จะทำให้หน่วยงานพร้อมบริการลู กค้าชาวต่างชาติอย่างมั่นใจ                         

            “ปัจจุบัน 60% ของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ทออนไล น์ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษ และนอกเหนือจากนี้อีกกว่า 80% ในการทำธุรกิจหรือสัญญาต่างๆ จะถูกเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องสร้างบุ คลากรให้มีความเข้าใจทางภาษาอย่ างถูกต้อง จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็ จและเกิดความแข็งแกร่งซึ่งจะได้ เปรียบคู่แข่งทางการค้า”                                                    

           ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา ประธานสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแ ห่งประเทศไทย (Social Marketing Academy of Thailand : SMAT) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำ คัญยิ่งและเป็นตัวจักรสำคัญที่จ ะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจล้ว นต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ทำการค้าภ ายในประเทศเองก็ต้องใช้ภาษาอังก ฤษที่มีมาตรฐานระดับนึง ขณะที่ถ้าเป็นองค์กรที่เป็นโกลบ อลแล้วพนักงานหรือคนในองค์กรนั้ นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอั งกฤษระดับสูง เพราะการที่พนักงานมีทักษะในการ สื่อสารภาษาอังกฤษจะทำให้องค์กร นั้นมีความได้เปรียบทางการแข่งขั นได้มากกว่า                                                                         

            “โลกธุรกิจในยุคปัจจุบั นคนในองค์กรที่จะติดต่อกับบริษั ทต่างชาติไม่เพียงแต่สื่ อสารภาษาอังกฤษได้เท่านั้น แต่ภาษาต้องดีเหมือนเจ้าของภาษา เลย จะทำให้มีโอกาสในการประสบความสำ เร็จ ยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ที่คนในประ เทศใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะเห็นว่า จะสามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้ กับประเทศได้มากกว่า โอกาสสร้างการเติบโตของ GDP ได้มากกว่าประเทศที่คนใช้ภาษาอั งกฤษน้อยกว่า” ดร.สมฤดี กล่าว                                           

 ดร.สมฤดี กล่าวต่อว่า การศึกษาของประเทศไทยยังไม่เข้ม แข็ง สิ่งที่ควรจะเน้นให้กับนักศึกษา ไทยคือเรื่องของภาษา ไม่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมถึงหลายๆ ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาที่ 2 หรือ 3 จึงเปรียบเสมือนอาวุธประจำกายขอ งคนที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ดังนั้นหากพูดถึงคนทำงานถ้าคนไห นมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ดีจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ ตัวเองที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วใ นองค์กร ขณะเดียวกันถ้าเป็นองค์กรที่ให้ ความสำคัญในการเลือกพนักงานที่ มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะทำให้องค์กรนั้นมีโอกาสเติบโต ไปเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างรว ดเร็วในระดับโลก คุณจะก้าวกระโดดทันทีไม่แค่ลู กค้าในประเทศไทยเท่านั้น แต่คุณจะมีลูกค้าไปทั่วโลก                                                                                  
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ