VGI โชว์แกร่งทุกกลุ่มธุรกิจดันรายได้ทะลุ978 ล้าน ผนึกกำลังดันรายได้ทะลุ978 ล้านบาท

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

VGI โชว์แกร่งทุกกลุ่มธุรกิจดันรายได้ทะลุ978 ล้าน ผนึกกำลังดันรายได้ทะลุ978 ล้านบาท


VGI โชว์ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2560/61 สุดแกร่ง ประกาศความสำเร็จทุบสถิติ ทำรายได้สูงสุด โดยมีรายได้รวม 978 ล้านบาท เติบโต 24% และกำไรสุทธิ 228 ล้านบาท เติบโต 10% ตอกย้ำ

กลยุทธ์รวมสื่อโฆษณานอกบ้ านผสมการให้บริการสื่อโฆษณารู ปแบบใหม่ที่วัดผลได้ เชื่อมแพลตฟอร์มออนไลน์-ออฟไลน์ มาถูกทาง ด้านผู้บริหารมองแนวโน้มอุ ตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านปี 61 สดใส รับเศรษฐกิจฟื้นตัว-เลือกตั้ง มั่นใจเป้ารายได้รวมปี 2560/61 ทำได้ 4,000 ล้านบาทตามแผน

นายเนลสัน เหลียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยถึงผลการดำเนิ นงานในไตรมาส 2 ของปี 2560/61 (กรกฎาคม-กันยายน) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการอั พฐานรายได้จากการดำเนินงานสูงสุ ด โดยมีรายได้รวม 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตดังกล่าวสะท้ อนจากกลยุทธ์การรวมสื่ อโฆษณานอกบ้านที่ผสมผสานการให้ บริการสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่ สามารถวัดผลได้ผ่าน Synergy จาก Rabbit Group ซึ่งสามารถเชื่อมแพลตฟอร์ มออนไลน์-ออฟไลน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานในทุกกลุ่ มธุรกิจมีอัตราการเติบโตที่ โดดเด่น

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสื่ อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (BTS) มีรายได้ปรับตัวดีขึ้น 21% เป็น 576 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจร่วมกับ Rabbit Group ผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์และพฤติ กรรมผู้บริโภคจากฐานข้อมูลของ Rabbit  ซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังด้ านการสื่อสาร สามารถออกแบบโซลูชั่นผสมสื่ อออนไลน์-ออฟไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ าได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญคือสามารถวั ดผลของแคมเปญได้

ด้านสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานนั้ น บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการขยายพื้ นที่สื่อโฆษณาเร็วกว่าเป้าที่ วางไว้ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี สามารถติดตั้งสื่ อโฆษณาในอาคารสำนักงานใหม่ๆ เพิ่มอีก 8 อาคาร จากเป้าหมายในปีนี้ 10 อาคาร จึงมั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะมี พื้นที่สื่อโฆษณาในอาคารสำนั กงานรวมทั้งสิ้น 172 อาคาร โดยไตรมาสนี้มีรายได้อยู่ที่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%

นอกจากนี้สื่อโฆษณากลางแจ้งผ่ านการบริหารงานของ MACO ยังทุบสถิติทำนิวไฮ โชว์รายได้จำนวน 232 ล้านบาท เติบโต 52% จากปีก่อนหน้า โดยได้รับผลดีจากการปรับเปลี่ ยนป้ายโฆษณาจากภาพนิ่งไปสู่ดิจิ ทัล ประกอบกับการขยายเครือข่ายสื่ อโฆษณาผ่านการลงทุนในบริษัท มัลติไซน์และโคแมส เพิ่ม Media Capacity MACO จาก 900 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนิ นงานในไตรมาสนี้ด้วย

สำหรับธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ซึ่งบริหารงานโดย Rabbit Group นั้นมีรายได้อยู่ที่ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อนหน้า โดย ณ ปัจจุบัน มีการออกบัตรแรบบิททั้งสิ้น 8.1 ล้านใบ ร้านค้าพันธมิตรกว่า 133 แบรนด์ครอบคลุมจุดให้บริ การมากกว่า 4,400 จุด และมีจำนวนผู้ใช้แรบบิท ไลน์เพย์ ถึง 2.4 ล้านคน

“ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ ของเรา ที่สามารถผลักดันรายได้ให้ ทะยานสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึ งแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ทางธุ รกิจของ VGI ที่มาถูกทางและสามารถเก็บเกี่ ยวสร้างรายได้จากการดำเนิ นงานของทุกธุรกิจได้เป็นอย่างดี ” นายเนลสัน เหลียง กล่าว

            รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ VGI กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลดีต่อภาพรวมกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2560/61 ที่ทำได้ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ านมา เติบโตสวนทางกับภาพรวมของอุ ตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมที่อยู่ ในภาวะหดตัว

สำหรับช่วงเดือนตุลาคม  ซึ่งเป็นช่วงของพระราชพิธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะของผู้ประกอบการสื่ อโฆษณานอกบ้านได้ร่วมปฎิบัติ ตามแนวทางการโฆษณาตามประกาศจากส มาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่ อแห่งประเทศไทยและสมาคมโฆษณาดิ จิทัล (ประเทศไทย) โดยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสื่ อดิจิทัลทั้งหมดให้เป็นเฉดสี เทาเป็นเวลา 1 เดือน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่ าว บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่ อผลประกอบการเพียงเล็กน้อย ต่อผลการดำเนินงานทั้งปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินแนวโน้มของอุ ตสาหกรรมสื่อโฆษณาจนถึงสิ้นปีบั ญชีในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาจะได้รั บอานิสงส์จากยอดจองซื้อสื่อล่ วงหน้าเพิ่มขึ้นหลังตั วเลขคาดการณ์เศรษฐกิจออกมาดีเกิ นคาด ประกอบกับการเมืองที่มีเสถี ยรภาพและความชัดเจนของกำหนดเลื อกตั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนิ นงานของ VGI บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ าจะสามารถทำรายได้ที่ 4,000 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijofficial@outlook.co.th
© 2013 สยามธุรกิจ