วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 04.09 น.
หน้าแรก > เศรษฐกิจชุมชน [ฉบับที่ 1423 ประจำวันที่ 2013-07-27 ถึง 2013-07-30]
  โอกาสทอง "อาชีพเลี้ยงโคนม" อ.ส.ค.ขยับผุดโรงงานแปรรูป
  ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรปได้เสด็จประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศไทย หลังจากเสด็จฯ นิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2504 โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง "ฟาร์มโคนม" และ "ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก" ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินี แห่งประเทศเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กอย่างเป็นทางการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2515 รัฐบาลได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก จากรัฐบาลเดนมาร์ก และได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" (อ.ส.ค.) จากประวัติศาสตร์การเลี้ยงโคนม จึงถือเอาวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ และเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนกับวันครู รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2530 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

และถือว่าการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน

ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนโคนม 577,841 ตัว (พ.ศ.2555) ผลิตน้ำนมดิบได้ 1,064,270 ตัน/ปี ราคาที่เกษตรกร ขายได้กิโลกรัมละ 16.50 บาท ราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 18.00 บาท พื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลำดับ จังหวัดที่เลี้ยงมากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี (104,157 ตัว) รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา (97,778 ตัว) จังหวัดลพบุรี (62,727 ตัว) จังหวัดราชบุรี (58,489 ตัว) จังหวัดเชียงใหม่ (35,932 ตัว) ส่วนจังหวัดลำพูนเลี้ยงมากเป็นลำดับที่ 10 ของประเทศไทย (18,692 ตัว)

ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีโรงงานแปรรูปน้ำนม 5 แห่ง ประกอบด้วย อ.ส.ค. ภาคกลาง อยู่ที่อำเภอหมวกเหล็ก จ.สระบุรี มีกำลังการผลิต 230 ตันต่อวัน ภาคใต้ ที่อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ กำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น กำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ภาคเหนือตอนล่าง ที่อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย กำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน และที่ภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ กำลังการผลิตเพียง 15 ตันต่อวัน

ขณะที่ภาคเหนือตอนบน มีปริมาณน้ำนมดิบจำนวน 320 ล้านต้นต่อปี โดยที่จังหวัดลำพูน มีการเลี้ยงโคนมมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดเชียงใหม่ของพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือ คือมีจำนวนโคนมทั้งหมด 20,920 ตัว (มิถุนายน 2556) ผลิตน้ำนมดิบวันละ 102.069 ตัน/วัน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันมากที่อำเภอบ้านธิ 8,520 ตัว (40.73%) โดยเฉพาะที่ตำบลห้วยยาบ 8,476 ตัว (คิดเป็น 40.52% ของจังหวัดลำพูน) อำเภอแม่ทา 6,134 ตัว (29.32%) และอำเภอบ้านโฮ่ง 4,660 ตัว (22.28%) และส่งเข้าโรงงานที่รับซื้อเพื่อแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มขายให้ประชาชนในเขตภาคเหนือและภาคกลาง โดยมีศูนย์รับน้ำนมดิบจำนวน 8 แห่ง

และเพื่อรองรับอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเลี้ยงโคนมทางภาคเหนือตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.56 ส่งผลให้การจัดการน้ำนมดิบในช่วงปิดภาคเรียนเกิดปัญหาขึ้นทุกๆปี เนื่องจากการบริโภคลดลง ทำให้สหกรณ์นมในเขตภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจนต้องเทน้ำนมดิบทิ้ง เนื่องจากต้องรับภาระในการขนส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานแปรรูปที่ไกล ส่งผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงมีแผนที่จะขยายโรงงานผลิตน้ำนมแห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบน และเพื่อสร้างเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยอีกแห่ง รองรับความต้องการของตลาดนมทั้งภายใน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ที่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่

สำหรับโรงงานแปรรูปนมที่จังหวัดลำปางนี้ จะมีขนาดกำลังการผลิต 150 ตัน/วัน และมีร้านจำหน่ายสินค้า ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการเลี้ยงโคนม ฟาร์มโคนมสาธิต ศูนย์ฝึกอบรม และวิชาการการเลี้ยงโคนม ระบบบำบัดน้ำทิ้ง โดยระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ.2555-2559 โดยใช้วงเงินงบประมาณ 860 ล้านบาท ในเบื้องต้น อ.ส.ค.ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ.2555 และเห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมต่อการลงทุน ขณะนี้ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการออกแบบโรงงาน

ปัจจุบันอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปีละ 250 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะขายในตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน พม่า และลาว ซึ่งจากการสำรวจตลาด ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชทีของ อ.ส.ค. ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จนได้รับเครื่องหมาย Trusted Brand อีกทั้ง อ.ส.ค.ยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงน่าจะเป็นโอกาสที่จะผลิตผลิตภัณฑ์นมให้เป็นที่ยอมรับในเขตประชาคมอาเซียนได้ไม่ยากนัก
18.16 น. MTLS เทรดวันแรกเหนือจอง 116.36% หวัง 3 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 2.6 หมื่นล้าน
11.12 น. ลีสซิ่งกสิกรไทยจัดโปรโมชั่นใหญ่ในงาน Motor Expo 2014
19.32 น. ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดบ้านจัดกิจกรรม IT Open House
11.40 น. บล. ทิสโก้ เปิดตัวโปรแกรม Stock Scanช่วยคัดหุ้นเด็ดด้วยตัวเอง รองรับนักลงทุนยุคไอที
23.30 น. ไมโล เปิดสุดยอดแคมป์เพิ่มทักษะฟุตซอลจับนักเตะรุ่นจิ๋วติวเข้มกับ ซิโก้ กุนซือดังทีมชาติไทย
18.00 น. ออมสิน ผนึกพลัง MoneyGram ขยายเครือข่ายธุรกิจโอนเงินด่วน! ทั่วโลก
10.46 น. ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3.75%นาน5ปีแรกให้ลูกค้า3จังหวัดชายแดนใต้
18.23 น. เกษมบัณฑิต คว้าแชมป์ น็อคเอาต์ โต๊ะเล็กอุดมศึกษา
23.25 น. นักเตะทีทชาติไทยเฉือนเสือเหลือง 3-2 บอลซูซูกิคัพ
17.53 น. จัสมินออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตมูลค่า5.77หมื่นล้าน
18.01 น. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดลดลง 5.80จุด
10.38 น. สอนมวย กฟผ. มั่วสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
อ่านทั้งหมด >>
 
+ อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
'โซล' น้องใหม่แจ้งเกิด จากครอบครัววิจัยทองสู่ธุรกิจขายตรง ... (23898)
ผ่าแผนม็อบ “คณะเสนาธิการร่วม” รอจังหวะป่วน-ก่อวินาศกรรม ... (16870)
เซ็กซี่ระยะสุดท้าย คาสโนวี่... "บอลลูน-พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์" เคยถูกจัดอันดับยกให้เป็นเซ็กซี่สตาร์คนหนึ่งของวงการ บันเทิง เนื่องจากความน่ารักสดใส แต่ขนาดไซส์ไม่ธรรมดา... (14699)
ปิดตำนาน "บ้านเอื้ออาทร" การเคหะฯ เทขาย 2.8 แสนยูนิต ... (13992)
เหรียญปลอดภัย"หลวงพ่อสว่าง"คุ้มภัยนายกอบจ.เมืองกล้วยไข่"สุนทร รัตนากร" ฉบับที่แล้วประเดิมตอนแรก เราพาผู้อ่านไปกระทบไหล่ทำความรู้จัก... (13557)
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (2) พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ องค์นี้ เป็นพระที่สร้างจากแม่พิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอีกพิมพ์หนึ่ง... (12234)
โต้โกง 3 พันล้าน สหกรณ์คลองจั่น วิ่งโร่ร้องผบ.ตร.ช่วยเคลียร์ด่วน ... (10680)
 

 
พิมพ์หน้านี้