หน้าแรก > การตลาด > ข่าวการตลาด     
[ ฉบับที่ 1177 ประจำวันที่ 16-2-2011  ถึง 18-2-2011 ]

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไร (จบ)

 

แบบจำลองสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์กันว่าหากปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็นเช่นปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮต์) ในปีพ.ศ. 2643 (เนื่องจากผลจากแบบจำลองยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงคาดว่าอยู่ในระหว่าง 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียส)

การคาดการณ์นี้คำนึงถึงผลของก๊าซแอโรโซลและผลของความ เฉื่อยของมหาสมุทรเอาไว้แล้ว ผลของความเฉื่อยจากมหาสมุทรหมาย ความว่าพื้นผิวโลกและบรรยากาศระดับล่างจะยังคงร้อนต่อไปประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าปริมาณการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกจะหยุด ลงในปี พ.ศ.2643

ดังนั้น ถึงแม้จะมีการลดการปล่อยก๊าซลงและระดับก๊าซในบรรยากาศจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเกิดขึ้นนานกว่าที่เราคาดเดาได้

ความจริงแล้ว ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีตโดยเฉพาะที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันแล้ว ถึงแม้ว่าการชี้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจะเป็นไปได้อย่างยากยิ่งก็ตาม

แนวโน้มของอุณหภูมิในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาก็แสดงความสอดคล้องกับแนวโน้มของการเกิดสภาวะโลกร้อนที่คาดการณ์โดยแบบจำลองแนวโน้มเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า จากปรากฏการณ์ต่างๆ โดยรวมแสดงให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศโลก

สภาพภูมิอากาศของโลกได้ปรับตัวตามการเพิ่มของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว และคงจะปรับตัวต่อไป ตามปริมาณการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกในอนาคต แต่ประเด็นสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึงก็คือการปรับตัวเป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากเพียงไร ประชาคมโลกจะปรับตัวอย่างไร

ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อว่าสภาพภูมิอากาศได้เริ่มเปลี่ยน แปลงตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อมูลในอดีตมีไม่เพียงพอและอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากขีดความสามารถของแบบ จำลองเอง

นอกจากนี้ การจะกำหนดภาพจำลอง (Scenarios) ของสภาพ ภูมิอากาศที่มีการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติก็ไม่อาจทำได้ (นอกจากจะสมมติให้ปริมาณก๊าซคงที่) ดังนั้นการคาดการณ์ผลของ ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นต่อขนาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศที่ผ่านมาจึงยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก