หน้าแรก > ไอซีที/พลังงาน > ข่าวไอซีที-พลังงาน   
  [ ฉบับที่ 1366 ประจำวันที่ 5-1-2013  ถึง 8-1-2013 ]

ATCI เปิดตัวแผน ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการทางด้านไอซีที

   + อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
หุ้นไทยคลายกังวลอเมริกาลดงบฯ ...
ท้องถิ่นเฮ!ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น/ขยับซี ...
ส.อ.ท.ร้าวลึกประกาศไม่เผาผี "ธนิต" เอาคืนฟ้องกลับ "พยุ...
ผู้ว่าฯ "ไร้รอยต่อ" !?!...
โค้กเถลิงเจ้าบัลลังก์ "น้ำดำ" สบช่องคู่แข่งอ่อนแรง/กวาด...
"แอร์เบอร์5" ร้อนรับไฟวกฤติ "รุ่นประหยัด-ราคาถูก" เปิดศ...
ดึง4ยอดมวยไทยร่วมศึกมาราธอน-“สมรักษ์”เดิมพัน”เจริญทอง”1...
 
 
(30ม.ค.2556) - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) จัดทำโครงการ “ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการทางด้านไอซีที” (The Year of Growing ICT Demand) เตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในประเทศไทยช่วง 3 ปี ประเดิมปีแรก 2556 ผนึกภาครัฐโดยกระทรวงไอซีที ให้การสนับสนุนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดตัว พร้อมดึงภาคธุรกิจเอกชนจัดทัพเดินสายจัดกิจกรรมกระตุ้น และสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานการใช้ ICT ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน


นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุน และเป็นเจ้าภาพร่วม กับทาง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ในการจัดโครงการ “ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที” (The Year of Growing ICT Demand)โดยทางกระทรวงได้เล็งเห็นในประโยชน์ของการจัดโครงการดังกล่าว ของทางสมาคม ATCT ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น และสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 3 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ในกลุ่มบริหารงานส่วนราชการ และกลุ่มบริหารงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ หรือภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคการผลิตต่าง ๆ และภาคการศึกษา ในระดับกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ กลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้นับเป็นกลุ่มหลัก ๆ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ให้สามารถเกิดได้ในทุกภาคส่วน จะก่อให้เกิดประโยชน์ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ให้กับประเทศไทยต่อไปได้ อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

และด้วยวิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ ที่มีพันธกิจหลักในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และตามกรอบนโยบาย ICT 2020 โดยในส่วนของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 มีพันธกิจสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาด้านไอซีทีนั้นมีการขยายตัวอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงจึงพร้อมให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าโครงการ “ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที” (The Year of Growing ICT Demand) จะสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหรรม ICT ได้ในทุกภาคส่วน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ต่อไป

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า สำหรับโครงการ ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการทางด้านไอซีที “The Year of Growing ICT Demand” เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างตลาด ICT ในประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งนับได้ว่าในแต่ละกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่ทางโครงการฯ จะเข้าไปจัดกิจกรรมในการกระตุ้นตลาดการใช้ ICT นับเป็นภาคอุตสาหกรรมหลัก ที่ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยแต่ละกิจกรรมของโครงการดังกล่าวนี้ นับว่ามีประโยชน์และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ เพราะวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ นั้น ระบุชัดว่า เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้าน ICT ของประเทศ กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยและประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไป

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างตลาด ICT ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 3 ปี คือปี 2556-2558 ซึ่งในปี 2556 นี้ ได้วางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 3 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยได้เล็งเห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มนี้ นับเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาด ICT ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากยังไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการใช้เท่าที่ควร ซึ่งทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสในการที่จะกระตุ้น และสร้างตลาดการใช้ ICT กับภาคอุตสาหกรรมหลักทั้ง 3 กลุ่ม จึงได้จัดทำโครงการ “ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที” (The Year of Growing ICT Demand) โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงไอซีที ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการเปิดตัวโครงการในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในโครงการ ปีแห่งการสร้างความเติบโตของความต้องการด้านไอซีที“The Year of Growing ICT Demand” จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐประกอบด้วย โครงการ EGOVERNMENT FORUM งานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานส่วนราชการ ภาครัฐ ข้าราชการส่วนกลาง และภูมิภาค , โครงการ Aor Por Tor SUMMIT งานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 8 จังหวัด ด้านกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย โครงการ MANUFACTURING ICT FORUM งานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และโครงการ Industry Sector Summit งานประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับในกลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์และกลุ่มโลจิสติกส์ และการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา ในโครงการ EDUCATION ICT FORUM งานประชุมสัมมนาวิชาการ และแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้สำหรับแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างตลาดการใช้ ICT ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 3 กลุ่มที่ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) จะจัดขึ้นนี้เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานของตลาด ICT ในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ ซึ่งหากมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างตลาด ICT ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมซอฟแวร์ของไทย กับนานาประเทศได้ต่อไป และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นและเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
 
พิมพ์หน้านี้
   

Untitled Document
(c) 2008 Siamturakij media Co.,Ltd. All rights reserved.
  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล | ข้อกำหนดการใช้ | ลงโฆษณาบนไซต์นี้  E-mail : webmaster@siamturakij.com