หน้าแรก > การศึกษา > ข่าว   
  [ ฉบับที่ 1327 ประจำวันที่ 18-8-2012  ถึง 21-8-2012 ]

มรส.เวิร์กช็อปครูทำโครงงานคณิตศาสตร์

   + อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
หุ้นไทยคลายกังวลอเมริกาลดงบฯ ...
ท้องถิ่นเฮ!ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น/ขยับซี ...
ส.อ.ท.ร้าวลึกประกาศไม่เผาผี "ธนิต" เอาคืนฟ้องกลับ "พยุ...
ผู้ว่าฯ "ไร้รอยต่อ" !?!...
โค้กเถลิงเจ้าบัลลังก์ "น้ำดำ" สบช่องคู่แข่งอ่อนแรง/กวาด...
"แอร์เบอร์5" ร้อนรับไฟวกฤติ "รุ่นประหยัด-ราคาถูก" เปิดศ...
ดึง4ยอดมวยไทยร่วมศึกมาราธอน-“สมรักษ์”เดิมพัน”เจริญทอง”1...
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด เวิร์กช็อปครู สพฐ.ทำโครงงานคณิตศาสตร์ หวังนำไปใช้กระตุ้นทักษะด้าน การคิดของนักเรียน คณบดีเผยตัวเลข นักเรียนส่งโครงงานประกวดน้อยมาก รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาคณิต ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์ก ช็อป) เรื่อง “การทำโครงงานคณิตศาสตร์” ให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 60 คน ณ ห้องวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงาน คณิตศาสตร์ สามารถนำทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้และมีแนว ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวกันญารัตน์ หนูชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพจริงในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ ในการคิด โดยสังเกตได้จากผลการประ เมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในตัวบ่งชี้ด้านการคิด พบว่าผลการประ เมินที่ได้ยังค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง การการแก้ไขยังเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา ประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

“การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้กระ บวนการคิด มีการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันครูคณิตศาสตร์ยังใช้การสอนแบบ โครงงานน้อยมาก โดยจะเห็นได้จากมีโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้ารับการประกวดในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นละ 2-3 โครงงานเท่านั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์เห็น ความจำเป็นเรื่องการสอนโดยใช้โครงงาน จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป” รศ.ดร. ธงชัยกล่าว

ด้าน นายสุรินทร์ สมณะ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวว่า มรส.เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาคณิต ศาสตร์เองก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มุ่งมั่นดำเนินงานให้ครบทั้ง 4 พันธกิจดังกล่าว และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความสามารถด้านการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสารและทักษะ การคิดที่เป็นแกน และความสามารถใน ทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการ คิด และทักษะกระบวนการคิด
 
พิมพ์หน้านี้
   

Untitled Document
(c) 2008 Siamturakij media Co.,Ltd. All rights reserved.
  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล | ข้อกำหนดการใช้ | ลงโฆษณาบนไซต์นี้  E-mail : webmaster@siamturakij.com