หน้าแรก > การศึกษา > Lead   
  [ ฉบับที่ 1277 ประจำวันที่ 22-2-2012  ถึง 24-2-2012 ]

‘ยิ้มด้วยใจที่พอเพียง’แบบวิถีคนเมืองกับ ‘ชมรมรักษ์ยิ้ม’

   + อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
หุ้นไทยคลายกังวลอเมริกาลดงบฯ ...
ท้องถิ่นเฮ!ปรับเงินเดือนใหม่ ป.ตรีให้ 1.3 หมื่น/ขยับซี ...
ส.อ.ท.ร้าวลึกประกาศไม่เผาผี "ธนิต" เอาคืนฟ้องกลับ "พยุ...
ผู้ว่าฯ "ไร้รอยต่อ" !?!...
โค้กเถลิงเจ้าบัลลังก์ "น้ำดำ" สบช่องคู่แข่งอ่อนแรง/กวาด...
"แอร์เบอร์5" ร้อนรับไฟวกฤติ "รุ่นประหยัด-ราคาถูก" เปิดศ...
ดึง4ยอดมวยไทยร่วมศึกมาราธอน-“สมรักษ์”เดิมพัน”เจริญทอง”1...
 
 
“ยิ้มด้วยใจที่พอเพียง” กับชมรม “รักษ์ยิ้ม” หนึ่งในตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ที่จัดตั้งโดยนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม และผู้แทนนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างชมรมต้นแบบที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้รักษา รู้คุณค่าในสิ่งของหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ และรู้จักความพอเพียงในแบบของตนเอง โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สามารถสร้างความสุขและสร้างรอย “ยิ้ม” อย่างภาคภูมิใจที่ได้รู้จักคำว่า “พอเพียง”

โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัชได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในวิถีชีวิตสังคมเมือง ผ่านรูปแบบการจัดตั้ง “ชมรมในโรงเรียน” ให้เยาวชนมีส่วนในการร่วมคิด ตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งของหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ และปรับใช้ให้เข้ากับวิถีการดำเนิน ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางกระแสสังคมที่มีความเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งผลที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งทางโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดตั้งชมรมขึ้นโดยใช้ชื่อ “ชมรมรักษ์ยิ้ม”

และล่าสุด ได้มีการจัดพิธีส่งมอบชมรม “รักษ์ยิ้ม” ขึ้น ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ารอบการประกวด ในหัวข้อ “ทำ ให้ พอ” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม และมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นพี่ที่ปรึกษากิจกรรม สำหรับผลการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กระเป๋าใส่ ดินสอ จากซองกระดาษใส่ฟิล์มเอกซเรย์ ผลงานของนายปฏิภาน มั่นรอดและน.ส.ชญาภรณ์ ศรีสังวาลย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ กระเป๋าเพื่อนฉัน ผ้ากันเปื้อนคู่ใจ ทำ มาจากพลาสติกที่ใช้ในการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลงานของ น.ส.ชมพูนุช แสงอรุณวงศ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ตะกร้าแห่งความสุข นำตะกร้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเก็บสะสมงานวาดรูปให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการหยิบจับมาใช้ผลงานของ น.ส.ไพลิน ประสงค์เพ็ชร ระดับมัธยม ศึกษาปีที่ 5 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ กล่องไปรษณีย์สวนสัตว์ ทำมาจากเศษไม้ที่เหลือจาก การซ่อมแซมบ้าน ผลงานของ น.ส.ชมัยพร พงศ์มาศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกระเป๋าใส่เอกสาร การเรียน ทำจากกระเป๋าใบเก่าและเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว ผลงานของน.ส.พศิกา บุญสุวรรณ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “อินทัชมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน จึงได้จัดโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช เยาวชน พอดี โรงเรียนพอเพียง” มาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจิตสาธารณะ ในการนำความรู้ที่ได้รับไปทำประโยชน์คืนกลับสู่สังคม โดยมีนักศึกษา นักเรียน โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดทำตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ที่เน้นการนำประโยชน์จากโครงการไปใช้ได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดโครงการตามแนวคิด เยาวชนพอดี โรงเรียน พอเพียงอย่างมากมายรวมทั้งเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ เกิดเป็นเครือข่าย เยาวชนที่มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจุบันแคมป์สนุกคิดกับอินทัชมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,700 คน จาก 1,735 โรงเรียน 50 สถาบันการศึกษา และมีตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนรวม 35 โรงเรียน 35 จังหวัดทั่วประเทศ “น้องอชิ-นายอชิระ วีระผดุงผล อายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานชมรมรักษ์ยิ้ม โรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของเยาวชนในสังคมเมือง เมื่อเราบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ย่อมมีเหลือเพื่อแบ่งปัน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียน พวกเรา คุณครูอาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาได้ร่วมคิดร่วมสร้างและ ร่วมเรียนรู้ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้ได้ เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการใช้จ่ายอย่างเดียว และไม่ใช่เหมาะกับสังคมเกษตรกรรมในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่เหมาะกับทุกสังคม ทุกเพศทุกวัย”

น้องแท่ง-นายปฏิภาน มั่นรอด อายุ 16 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยมผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่มีอยู่ “ทำ ให้พอ” เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาปรับใช้กับเยาวชนเมืองเพราะลักษณะนิสัยของเยาวชนเมืองส่วนใหญ่มักจะเน้นวัตถุนิยม เห็นมูลค่ามากกว่าคุณค่า โครงการจึงช่วยกระตุ้นให้เยาวชน เมือง หันมาเห็นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ปรับเปลี่ยน ทัศนคติให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี”
 
พิมพ์หน้านี้
   

Untitled Document
(c) 2008 Siamturakij media Co.,Ltd. All rights reserved.
  คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล | ข้อกำหนดการใช้ | ลงโฆษณาบนไซต์นี้  E-mail : webmaster@siamturakij.com